For Authors|For Editors|For Reviewers
The Action and Mechanism of Trehalose on GATA4 Autophagy Degradation and Ventricular Remodeling
Qiaoying Chai, Wei Zhang, Lijuan Gao, Yingtao Yang, Mengdan Miao, Da Liu, Lixia Chen, Mingqi Zheng, Shuanli Xin
Discovery Medicine . 2023, (176): 394 -404 .  DOI: 10.24976/Discov.Med.202335176.40